Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.
7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.
8. Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) ocena rynku pracy – stan bezrobocia,
b) informacja na temat funkcjonowania w 2017 r. GBP i GOK oraz plan pracy i przygotowanie do sezonu turystycznego 2018,
c) informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej,
d) ochrona środowiska oraz realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku oraz działalność ZUK,
e) sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.
10. Wnioski i interpelacje składane przez radnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie gminy Śliwice oraz ustalenia sezonu kąpielowego,
b) podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania,
c) zmiany "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Śliwice na lata 2016-2021",
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2018 r.,
e) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice.

12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński

Materiał sesyjny