Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i interpelacje składane przez radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji.

7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

Materiał sesyjny