Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6.Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.

7.Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.

8.Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) ochrona zdrowia-funkcjonowanie SPZOZ w 2017 r., stan zdrowia mieszkańców gminy, proponowane działania na 2018 rok,

b) bezpieczeństwo publiczne – sytuacja obecna oraz ocena zagrożeń,

c) funkcjonowanie pomocy społecznej.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.

10.Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śliwice w 2018 roku,

b) wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Śliwice,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 roku,

d) podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze,

e) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śliwice,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Śliwiczkach,

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

l) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu rolnego,

ł) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński

Materiał sesyjny