Powołana przez Wójta Gminy Śliwice Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w następujących sferach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

6. Wspieranie w miarę możliwości i potrzeb działań związanych z ekonomią społeczną

Na konkurs wpłynęło 16 ofert, które zostały złożone przez 12 stowarzyszeń.
Łączna kwota dotacji przyznanych przez Wójta Gminy Śliwice wyniosła 74.000,00 zł.
Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje na 2018 znajdują się na stronie internetowej bip.sliwice.pl w zakładce – organizacje porządowe.