Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 roku,

b) przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesne przedszkole

– wykwalifikowana kadra” RPKP.10.02.01-04-0053/17.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

Materiał Sesyjny