Gmina Śliwice ubiega się o dotację na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Osoby zainteresowane, które planują usunąć azbest do końca października 2018 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy do dnia 16 marca 2018 celem złożenia stosownego wniosku. Wnioskodawca ponosi do 30 % kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zamierających azbest.

Druki można pobrać ze strony internetowej sliwice.pl

Oświadczenie

Wniosek

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 lub 17 lub pod numerem telefonu 52 33 40 732
lub 52 33 40 735.

Wójt Gminy Śliwce
/-/ Daniel Kożuch