Przejdź do treści

BIP Śliwice

ZARZĄDZENIE NR 26/24

3 dni 16 godzin ago
w sprawie określenia zasad prowadzenia ewidencji finansowo księgowej dla zadania pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” i opracowanie planu finansowego dla tego zadania

ZARZĄDZENIE NR 24/24

3 dni 16 godzin ago
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta do spraw inwestycji

ZARZĄDZENIE NR 25/24

3 dni 16 godzin ago
w sprawie powoływania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

ZARZĄDZENIE NR 14/24

3 dni 18 godzin ago
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Wójta Gminy Śliwice konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/24

3 dni 18 godzin ago
w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora ds. informatyki do obsługi Gminnej Komisji Wyborczej w Śliwicach, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/24

3 dni 18 godzin ago
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Śliwice miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 11/24

3 dni 18 godzin ago
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śliwice w 2024r.

ZARZĄDZENIE NR 9/24

3 dni 18 godzin ago
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. "Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Strony w dziale: