Nastał ten dzień - 7 września... Dla strażaków z Gminy Śliwice to bardzo ważny dzień a w szczególności dla ochotników z OSP Śliwice. Właśnie w tym momencie wraz z Wójtem Gminy Śliwice Danielem Kożuchem odebrali samochód pożarniczy dla jednostki w Śliwicach. 

W tym roku nie w pierwszym ale drugim tygodniu wakacji młodzi (i nieco starsi) karatecy zrzeszeni w Shotokan Goshindo Institute Poland, wyjechali na Letni Obóz Karate – Gasshuku 2017. Podobnie jak w zeszłym roku obóz letni zorganizowany został we Władysławowie w ośrodku wypoczynkowym od lat goszczącym karateków SGI Poland. Standard ośrodka jest bardzo dobry, co więcej do wyłącznej dyspozycji ćwiczących była mała sala w której można było ćwiczyć w razie niepogody. W tegorocznym obozie uczestniczyło blisko 45 osób spośród których większość stanowili młodzi adepci w tym 20 osobowa grupa ze Śliwic.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łążek gmina Osie wraz z przyłączami”.
Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
Wartość całego zadania wynosi ponad 1.270 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi ponad 600 tys. zł .

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o.
z siedzibą: Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice.

Rok szkolny w Śliwicach rozpoczyna się każdego roku na ziemi śliwickiej od złożenia symbolicznej wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem św. Maksymiliana Marii Kolbe przez władze Gminy Śliwice, dyrekcje i uczniowie śliwickich szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.

O godzinie 8.00 rozpoczęła się Msza Święta inauguracyjna, celebrowana przez ks. biskupa Wiesława Śmigla oraz ks. prałata Andrzeja Kossa, proboszcza naszej parafii.

Następnie na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks prałata Erharda Staniszewskiego w Śliwicach, gdzie zgromadzili się śliwiccy uczniowie, rozległ się tradycyjny pierwszy dzwonek. Szkole przypadł w udziale zaszczyt Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2017/2018 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Gminy Śliwice pan Daniel Kożuch, który powitał tłumnie zebranych wybitnych gości i życzył wszystkim sukcesów na niwie edukacji. Następnie pani dyrektor Mariola Pawelska w swoim przemówieniu opowiedziała o historii śliwickiej oświaty, strajku uczniów, chcących mówić w języku polskim i nawiązała do sylwetki patrona szkoły oraz jego filozofii życiowej, którą pozostawił w testamencie kolejnym śliwickim pokoleniom.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.954 zł 50 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.486 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. (4.220 zł 69 gr).

Informacja przekazana przez OR KRUS w Bydgoszczy

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. o godz. 12.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.