Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach informuje, że biblioteka będzie czynna od 15.01.2018 r. w następujących godzinach:
1. Poniedziałek od 12:45 do 15:45
2. Czwartek od 13:45 do 16:00

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku w sferach:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  6. Wspieranie w miarę możliwości i potrzeb działań związanych z ekonomią społeczną.

Oferty można składać do 05 lutego do godz. 13:00 do Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Ks.dra St.Sychowskiego 30. Niezbędne informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy, pokój nr 11.

Wzór Oferty

Ogłoszenie o Konkursie

Kujawsko-Pomorski Urząd Województwa w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ostrzega o marznących opadach. Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia od godz. 20:00 dnia 10.0.1.2018 r. do godz. 15:00 dnia 11.01.2018 r.

Gmina Śliwice ubiega się o dotację na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Osoby zainteresowane, które planują usunąć azbest do końca października 2018 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy do dnia 16 marca 2018 celem złożenia stosownego wniosku. Wnioskodawca ponosi do 30 % kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zamierających azbest.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Informujmey, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił Program pn. "Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018".

Właściciele rodzin pszczelich mogą składać wnioski o dofinansowanie na:

  • zakup rodzin pszczelich
  • zakup odkładów pszczelich
  • zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2018 r. na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu