Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r. poz. 195) kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zł.

Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2018 r. emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1.029,80 zł, wysokość takiego świadczenia zostanie podwyższona do 1.029,80 zł.

Do 1.029,80 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej, z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem środków unijnych na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na spotkanie informacyjne w dniu 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 do Książnicy Tucholskiej (sala nr 9) ul. Pocztowa 7b w Tucholi.

Kwota wsparcia na jednego beneficjenta wynosi: 60 000zł!
Na spotkaniu dowiecie się co i jak zrobić, aby otrzymać środki w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 - 2020 ZAPRASZAMY!!!

Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Oddając hołd walczącym o niepodległą ojczyznę składamy kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym miejsce potyczki V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” z żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który znajduje się w lesie w pobliży stacji kolejowej „Lipowa Tucholska”.

Dnia 22 lutego o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie informacyjne z firmą GlobalECO. Podczas prezentacji przeprowadzonej w trakcie spotkania mieszkańcy mogli zaczerpnąć informacji nt. różnych odnawialnych źródeł energii oraz jak uzyskać dofinansowanie na budową instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, kolektorów oraz kotła na biomasę. Poniżej publikujemy prezentację ze spotkania oraz zachęcamy do wypełniania ankiet zgłaszających wstępną chęć uczestnictwa w programie dofinanosowania instalacji "OZE". Wypełnienie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami. 

Ankietę wydrukowane prosimy składać w biurze nr 11 Urzędu Gminy Śliwice. Ankiety elektroniczne nie wymają drukowania i trafiają bezpośrednio do firmy GlobalECO. Termin wypełniania ankiet mija 5 marca!!!

Dane kontaktowe do firmy GlobalECO. 58 746 99 00 oraz 502 757 001

Prezentacja

Ankieta do druku / Ankieta elektroniczna

Starosta Tucholski, Wojewódzki urzad pracy w Toruniu i powiatowy Urząd Pracy w Tucholi serdecznie zapraszają na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, ktróre odbędą się 2 maraca 2018r. w godz. 10.00 - 13.00 w Hali Widoswiskowo - Sportowej OSIR w Tucholi ul. Warszawska 17

W programie Targów:

  • oferta szkoł ponadgimnazjalnych i uczelni
  • konsultacje z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy (w tym możliwość sporządzenia CV)
  • oferta pracy krajowe
  • oferty pracy zagraniczne
  • oferty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
  • poradnictwo w zakresie prawa pracy (stanowisko radcy prawnego)
  • informacje dotyczące przepisów prawa podatkowego (stanowisko Urzędu Skarbowego w Tucholi)
  • informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych (stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Powołana przez Wójta Gminy Śliwice Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w następujących sferach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

6. Wspieranie w miarę możliwości i potrzeb działań związanych z ekonomią społeczną

Na konkurs wpłynęło 16 ofert, które zostały złożone przez 12 stowarzyszeń.
Łączna kwota dotacji przyznanych przez Wójta Gminy Śliwice wyniosła 74.000,00 zł.
Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje na 2018 znajdują się na stronie internetowej bip.sliwice.pl w zakładce – organizacje porządowe.