Rozpoczęliśmy działania zmierzające do rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej w Kręgu. Dnia 24.10.2018r. Wójt Gminy Śliwice wydał decyzję Nr RS.6730.79.2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania ternu polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku remizy strażackiej wraz z przyłączami, na terenie działki nr 95 obręb Krąg, gm. Śliwice.