Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku w sferach:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  6. Wspieranie w miarę możliwości i potrzeb działań związanych z ekonomią społeczną.

Oferty można składać do 05 lutego do godz. 13:00 do Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Ks.dra St.Sychowskiego 30. Niezbędne informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy, pokój nr 11.

Wzór Oferty

Ogłoszenie o Konkursie