Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

 Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6.Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.

7.Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady
Gminy.

8.Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) informacja o wydatkowaniu środków finansowych przyznanych Radom Sołeckim.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.

10.Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2017,

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice,

c) uchwalenia budżetu Gminy Śliwice na 2018 rok:

- odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

- odczytanie opinii o projekcie budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie,

d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą” Zaprojektowanie i wykonanie
sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla wsi Śliwice Wybudowania pod Osiecznę”,

e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą” Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łążek gmina Osie wraz z
przyłączami,

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku kredytowym na sfinansowanie wcześniej
zaciągniętych kredytów,

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku kredytowym na sfinansowanie zadania
pn. „Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach”,

h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku kredytowym na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.” Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług
edukacji przedszkolnej w przedszkolu „ Borowiaczek” poprzez adaptację, rozbudowę,
nadbudowę istniejącego przedszkola”,

i) przekazania dotacji dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Śliwice – Śliwiczki,

j) przekazania dotacji dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania : Przebudowa drogi powiatowej
nr 1005C Śliwice – Łążek Etap II,

k) przekazania dotacji dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C,

l) przekazania dotacji dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania : Przebudowa drogi powiatowej
nr 1005C Śliwice – Śliwiczki ( ul. Świecka ),

i) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

j) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Śliwice za udział w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę,

k) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla
osób bezdomnych,

l)zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli,

ł)przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie
Śliwice na rok 2018,

m)rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Śliwice,

n) przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Śliwice na 2018 rok,

o) przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2018 rok,

p) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach,

r) zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Śliwicach,

s) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Dworcowej w miejscowości Śliwice,

t) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

u) zamiany nieruchomości.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

 Materiały Sesyjne