Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 j.t.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,

b) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice,

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku kredytowym na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu „ Borowiaczek” poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola”,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

Materiał sesyjny