Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. o godz. 12.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał.

 6. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.

 7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.

 8. Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

  1. sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2017 roku oraz wykorzystanie środków finansowych z funduszy i programów przy realizacji inwestycji,

  2. ocena sezonu turystycznego i imprez letnich w 2017 roku,

  3. informacja z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Reforma oświaty – nowe struktury przedszkola i szkół podstawowych.

 9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.

 10. Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2017,

  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2018 roku,

  3. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  5. wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie

  6. gminy Śliwice,

  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/2 w miejscowości Śliwice,

  8. zasad używania herbu Gminy Śliwice,

  9. przyjęcia Programu „Koperta życia”,

  10. uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Śliwice na 2018 rok,

  11. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice.

 12. Zapytania i wolne wnioski.

 13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

 Materiały na Sesję